Usluge osnivanja, statusnih promena, likvidacije i prestanka preduzeća i radnji

 1. Osnivanje preduzeća (doo), osnivač domaće fizičko lice   –  100 EUR
  +  takse:
  – Notar – overa akta,
  – Notar – overa OP obrasca (2x),
  – APR – prijava + do 25 EUR  – pečat sa kućištem,
  – osnivački ulog (novac se odmah po otvaranju računa vraća na račun)
  –  ako je osnivač strano fizičko lice doplaćuje se 40 EUR kao i naplaćuju se eventualni troškovi prevoda pasoša
  prema tarifi prevodioca
 2. Osnivanje preduzetničke radnje (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija …) –  50 EUR
  +  takse:
  – APR – prijava osnivanja,
  – Notar – overa OP obrasca (2x)
  +  do 25 EUR  – pečat sa kućištem;
 3. Statusne promene (prenos udela, promena osnivača…)  –  50 EUR
  +  takse:
  – APR – prijava promene
  – Notar – overa ugovora o prenosu udela – zavisno do iznosa kapitala koji se prenosi
 4. Likvidacija preduzeća (doo)   –  200 EUR
  +  takse:
  – APR – prijava pokretanja postupka,
  – Notar – overa OP obrasca (2x),
  – APR – prijava brisanja,
  – APR – zabeležba o čuvanju knjiga
  +  do 10 EUR  – gumica za novi pečat
 5. Brisanje preduzetnika – preduzetničke radnje (trgovinska, zanatska, ugostiteljska, agencija …)   –   50 EUR
  +  takse:
  – APR – prijava brisanja
 6. Promena pravne forme – preduzetnik u privredno društvo    –   120 EUR
  +  takse

 Računovodstvene, knjigovodstvene usluge

 1.  Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, jeste u PDV-u       .  .  .  .     od 100 EUR
 2.  Preduzeće, vođenje knjiga i završni račun, nije u PDV-u      .  .  .  .  .       od 80 EUR
 3.  Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, jeste u PDV-u     .  .  .  .  .     od 100 EUR
 4.  Preduzetnik (radnja), vođenje knjiga i ZR, nije u PDV-u    .  .  .  .  .  .       od 70 EUR
 5.  Paušalno oporezovan preduzetnik       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       od 30 EUR
 6.  Preduzeće u mirovanju       .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .       od 20 EUR
 7.  Preduzetnička radnja u mirovanju      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .             –  EUR

Cena računovodstvene, odnosno knjigovodstvene usluge za svakog klijenta utvrđuje se i ugovara posebno, a zavisi od delatnosti klijenta i obima posla.

 Ostale usluge

Savetovanje iz područja poslovanja, tumačenja zakonskih propisa i sl. preduzeća „Naslednik“ d.o.o.    –  10 EUR
(Savetovanje za klijente je sastavni deo cene osnovne računovodstvene usluge)

Na stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik usluga.