Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave za podnošenje određenih poreskih prijava
i obrazaca preko portala Poreske uprave

Naziv poreske prijave/obrasca

Naziv Korisničkog uputstva

Naziv podzakonskog akta kojim je propisana poreska prijava (obrazac)

Datum objavljivanja Korisničkog uputstva

PDV

PP PDV

Korisničko uputstvo za kreiranje i podnošenje poreske prijave PDV (Obrazac PP PDV) sa pregledom obračuna PDV (Obrazac POPDV) Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15 i 11/16)

jul 2018.

POPDV

Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna PDV – Obrascu POPDV (III) Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV (“Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 119/17 i 48/18)

avgust 2018.

Porez po odbitku

PPP-PD

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS”, br. 74/13, 118/13, 66/14, 71/14 – ispravka, 14/16, 21/17 i 20/18)

januar 2014.

Dohodak građana

PPDG-1R

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na paušalni prihod od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 38/18)

januar 2018.

PPDG-3R

Uputstvo za podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke na Obrascu PPDG-3R Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na dohodak građana koji se plaća po rešenju (“Sl. glasnik RS”, br. 90/17, 38/18)

decembar 2017.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje

PP OD-O

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva PP OD-O Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (“Sl. glasnik RS”, br. 14/16)

februar 2016.

PPDG-1S

Korisničko uputstvo za podnošenje u elektronskom obliku poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti na Obrascu PPDG-1S Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 101/16 i 7/17) novembar 2017.

Porez/doprinosi

PP OPO

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – PP OPO Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (“Sl. glasnik RS”, br. 15/16 i 20/18)

mart 2016.

Dobit

PP KDZN

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice (“Sl. glasnik RS”, br. 100/15, 111/15 i 14/16)

februar 2016.

PDPO/S

Korisničko uputstvo za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (“Sl. glasnik RS”, br. 97/15, 111/15, 14/16, 15/16 – ispravka i 20/18)

februar 2016.

Imovina

PPI-3

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon na Obrascu PPI-3 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 108/13, 118/13, 101/17 i 48/18)

maj 2018

PPI-4

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava na Obrascu PPI-4 Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 108/13, 118/13, 101/17 i 48/18)

februar 2018.

Akcize

PP OA

Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na Obrascu PP OA u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (“Sl. glasnik RS”, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13, 67/15, 101/16 i 86/17)

januar 2018.

PP OAEL

Korisničko uputstvo za podnošenje Poreske prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (“Sl. glasnik RS”, br. 76/15, 101/16 i 86/17)

januar 2018.

Zapošljavanje osoba sa invaliditetom

IOSI

Korisničko uputstvo za elektronsko podnošenje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršenja te obaveze (“Sl. glasnik RS”, br. 101/16)

decembar 2016.

Premije neživotnih osiguranja

PP-PPNO

Korisničko uputstvo za podnošenje elektronske poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja PP PPNO Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja (“Sl. glasnik RS”, br. 14/16)

mart 2016.