Loading Događaji

« All Događaji

  • Ovaj događaj je prošao.

– Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec – Podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugo lice za utvrđivanje poreza za 2020. godinu. Prijava se podnosi na obrascu PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti. Uz poresku prijavu podnosi se i obrazac PB 2 – Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti i prateći obrasci uz poreski bilans. – Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2020. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi. – Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec. – Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. – Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. – Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prvo tromesečje 2021. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost. – Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je obveznik u prvom tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo. – Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec. – Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca. – Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na obrascu PP OA. – Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

15 aprila

Detalji

Datum:
15 aprila