Mini aplikacije u Excelu

Excel aplikacija za izradu završnih računa sa poreskim prijavama, za pravna lica bilansima  i prilozima                                       PL.xls
Aplikacija sadrži više obrazaca, većina ih je propisana

Excel aplikacija za izradu završnih računa sa poreskim prijavama, za preduzetnike sa bilansima  i prilozima                                        PR.xls
Aplikacija sadrži više obrazaca, većina ih je propisana

Obrazac PPDG-5 u Excelu                                PPDG-5.xls
Obrazac je propisan

Obrasci PPI 1 do 4 u Excelu                              PPI.xls
Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na imovinu – Obrazac PPI-1 i Obrazac PPI-2
Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na nasleđe i poklon – Obrazac PPI-3
Poreska prijava za utvrđivanje poreza
na prenos apsolutnih prava – Obrazac PPI-4
Aplikacija sadrži četiri propisana obrasca

Obrazac OZ .pdf
Obrazac obračuna zarade – pojedinačno za svakog zaposlenog

Obrazac OZ 7 .pdf
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrdjivanje osnova za obračun naknade

Obrazac OZ 8 .pdf
Potvrda o kretanju zarade kod poslodavca za prvo uskladjenje

Obrazac OZ 9 .pdf
Potvrda o porastu – smanjenju zarade kod poslodavca za naredna uskladjenja

Obrazac OZ 10 .pdf
Spisak obračunatih i isplaćenih naknada zarada

Potvrda o otvaranju posebnog računa za bolovanje
Obrazac dobijen potreban radi ostvarivanja prava, primer donijen iz socijalnog filijala Čukarica

Obrasci Poreskih Prijava za poreze i doprinose

Skoro sve Poreske prijave obracunatih poreza (PP OPJ) i obračunatih doprinosa (PP OD) se od 01.03.2014. god. Poreskoj upravi predaju elektronskim putem predajom PPP PD obrasca.

Obrazac PP OD O .pdf
Spisak obračunatih i isplaćenih doprinosa za osnivače koji nisu u random odnosu u tom pravnom licu. Ovaj obrazac se još uvek Poreskoj upravi predaje u papirnoj formi.

Obrasci za socijalno (refundacija za porodiljsko odsustvo)

Potvrda o dužini radnog staža .doc
Ne postoji propisan obrazac, u prilogu je primer koji dajete na vašem memorandumu

Potvrda o kretanju zarade zaposlene u proteklih 12 meseci .pdf
Obrazac koji se predaje uz ostale priloge, formular dobijen iz socijalnog u ul. 27. marta u Beogradu.

Obrazac NZ 1 .xls
Spisak obračunatih i isplačenih naknada za porodilje

Spisak neophodnih dokumenata (priloga) .pdf
Spisak preuzet iz socijalnog u ul. 27. marta u Beogradu.

Obrasci finansijskih izveštaja

Objedinjeni obrasci finansijskih izveštaja               svi.pdf   tri.pdf
Ukoliko ne možete otvoriti gornje .pdf fajlove, najverovatnije imate stariju verziju Adobe Reader-a. Pokušajte sa novijom verzijom.

Bilans stanja                                                               .pdf

Bilans uspeha                                                             .pdf

Izveštaj o tokovima gotovine                                      .pdf

Izveštaj o promenama na kapitalu                              .pdf

Statistički aneks                                                          .pdf

Model napomena uz finansijske izveštaje                  .doc
Svi obrasci su propisani

Obrasci za registraciju finansijskih izveštaja kod APR

Zahtev za registraciju finansijskog izveštaja           .pdf   primer.pdf
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Zahtev za zamenu finansijskog izveštaja odnosno objavljene dokumentacije  .pdf
primer.pdf
Obrazac propisan

Zahtev za objavljivanje dokumentacije i registraciju korigovanog finansijskog izveštaja    .pdf   primer.pdf
Obrazac propisan

Obaveštenje o vođenju poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva     .xls
Obrazac nije propisan

Obrasci za obveznike poreza na dobit pravnih lica

Obrazac PDP            .pdf
Poreska prijava za akontaciono – konačno
utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PB 1             .pdf
Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Aneks Obrasca PB 1    .pdf
Obračun poreskog kredita
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac PBPJ           .pdf
Poreski bilans poslovne jedinice
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac KPB              .pdf
Konsolidovani poreski bilans
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac OA                ver1.pdf   ver2.pdf   primer.pdf
Obračun amortizacije stalnih sredstava
za ______. godinu
za sredstva iz II do V amortizacione grupe
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PK                .pdf
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PK 1             .pdf
Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva
u određene delatnosti
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac IPD               .pdf
Izjava o porezu na dobit pravnih lica na dobit iz koje je isplaćena dividenda/učešće u dobiti i plaćenom porezu po odbitku na dividende/učešće u dobiti
Obrazac propisan

Obrazac SU               .pdf
Srazmerni iznos ulaganja
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac SU 2           .pdf
Srazmerni iznos ulaganja
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac DK             .pdf
Dobit od predmeta koncesije
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac OK             .pdf
Ograničenje kamate kod duga povezanom licu
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac PDO             .pdf
Poreska prijava za akontaciono – konačno
utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
za ogranke i druge organizacione delove
nerezidentnih obveznika
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac PDN             .pdf
Poreska prijava za akontaciono – konačno
utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica
za nedobitne organizacije
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PBN           .pdf
Poreski bilans za drugo pravno lice
koje primenjuje kontni plan za budžetski sistem
za period od ___ do ___ 201__. godine
Obratiti pažnju na eventualne izmene proistekle
iz “Službenog glasnika”, broj 99/100
Obrazac propisan

Obrazac PBN 1       .pdf
Poreski bilans za drugo pravno lice
koje primenjuje kontni okvir za preduzeća,
zadruge i preduzetnike
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obratiti pažnju na eventualne izmene proistekle
iz “Službenog glasnika”, broj 99/100
Obrazac propisan

Obrasci za obveznike poreza na dohodak građana – preduzetnika

Obrazac PPDG-1       .pdf
Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje
poreza na prihode od samostalne delatnosti
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PB 2             .pdf
Poreski bilans obveznika poreza na dohodak građana
na prihode od samostalne delatnosti
za period od ___ do ___ 201__. godine
(postavljeno 1. februara 2011. godine)
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PK 2             .pdf
Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna
sredstva za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac PK 3            .pdf
Poreski kredit za preduzetnike za ulaganja u osnovna
sredstva u određene delatnosti
za period od ___ do ___ 201__. godine
Ovaj obrazac u Excelu možete naći u oviru aplikacije za izradu
završnih računa koja je postavljena na vrhu ove stranice.
Obrazac propisan

Obrazac SU 1             .pdf
Srazmerni iznos ulaganja kod preduzetnika za period od ___ do ___ 201__. godine
Obrazac propisan

Obrazac ZSP i Obrazac ZSD

Obrazac ZSP                                                    ZSP.pdf   ZSP.doc

Obrazac ZSD                                                    ZSD.pdf   ZSD.doc

Obrasci propisani Pravilnikom o obrascima zahteva za subvencionisanje poreza na zarade
i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, “Službeni glasnik RS”, broj 36/2011 koji je donet na osnovu člana 4. stav 2. Uredbe o podsticanju zapošljavanja, a stupio je na snagu 28. maja 2011. godine.
Obrasci su propisani

Obrasci za Gradsku poresku upravu Grada Beograda

Obrazac PP KT-1                                                 .pdf
Prijava/odjava za lokalnu komunalnu taksu
za isticanje firme na poslovnom prostoru
za ____. godinu
Obrazac propisan

Obrazac ZUFL-1                                                   .pdf
Zahtev za izdavanje uverenja fizičkom licu
Obrazac propisan

Obrazac ZUPRE-2                                                  .pdf
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda preduzetniku
Obrazac propisan

Obrazac ZUPL-3                                                  .pdf
Zahtev za izdavanje uverenja i potvrda pravnom licu
Obrazac propisan

Prijava za lokalnu komunalnu taksu za držanje kućnih životinja (pasa i mačaka)        .pdf
Obrazac propisan

Obrasci za finansijsku službu, komercijalu i opšte poslove

Račun – otpremnica                                           .xls  .pdf
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrauzac u .pdf formatu za štampanje i popunjavanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Nalog za službeno putovanje u zemlji   .xls   .pdf   .bmp
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.Obrascu priloženi urađeni primeri i specifikacije.Obrazac u .pdf otvoren za popunjavanje i štampanje. Kod popunjavanja moguće ga je koristiti samo za “jednodnevna” putovanja jer ne podržava obračun za više dana. Obrazac u .bmp formatu namenjen je samo za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Nalog za službeno putovanje u inostranstvo             .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje. Obrascu proložen urađeni primer.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava o kompenzaciji                                                .xls
Izjava o prebijanju, Izjava o prebijanju. Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o asignaciji                                                    .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o cesiji                                                           .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o preuzimanju duga                                      .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zajmu                                                         .doc
Ugovor o pozajmici
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o posredovanju                                             .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o komisionu                                                 .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu poslovnog prostora   .doc   pr1.pdf   pr2.pdf
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Dva primera u .pdf formatu.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zakupu motornog vozila                             .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Prijava dnevnog pazara                                             .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje
i štampanje..Sadrži tabelu prilagođenu za firmu koja ima samo jedno
prodajno mesto kao i tabelu za firme koje imaju više prodajnih mesta.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Specifikacija Naloga za prenos (plaćanje)                 .xls
Obrazac namenjen davanju dnevnih naloga za vršenje plaćanja sa tekućeg računa.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Knjiga ulaznih faktura – KUF                                      .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izvod otvorenih stavki                                                 .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Kontrolnik izvoza                                                       .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Pregled faktura za usluge Deviznom inspektoratu   .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izračunavanje dinarskog blagajničkog maksimuma kod menjačnica                  .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U obrascu se automatski računa maksimum.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača
– roba                                                                        .doc
– usluge                                                                    .doc
– roba i usluge                                                           .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Kodeks poslovnog ponašanja            pr1.html   pr2.html
Obrasci  sačinjeni u .html formatu i dati kao primeri.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obaveštenje radnoj inspekciji o početku rada      .xls
Obaveštavanje propisano članom 18. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o prodaji pokretne stvari – automobila    .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obrazac P-3                                                           .xls
Prijemna knjiga – list. Obrazac se upotrebljava kod predaje preporučenih pošiljki pošti.
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci za menično poslovanje

Menično pismo – ovlašćenje    .doc   .pdf
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Zahtev za isplatu ili povlačenje menice sa naplate   .xls
Zahtev za isplatu menice, Zahtev za naplatu menice
Zahtev za povlačenje menice sa naplate
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
U zahtev za isplatu je inkorporirana i Izjava radi primene tačke 6. Odluke o
načinu sprovođenja prinudne naplate s računa klijenata.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava o solidarnim dužnicima kod naplate menice    .jpg
Izjava radi primene tačke 6. Odluke o načinu sprovođenja prinudne naplate
s računa klijenata.
Obrazac u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obrazac PN ZAHTEV 3   .xls
Zahtev za povlačenje naloga iz III reda prioriteta
(hartije od vrednosti, menice, ovlašćenja)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci izveštaja koji se podnose Upravi za duvan

Obrazac PI-TMDP I                                                               .xls   .doc
Polugodišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim
proizvodima za elektronsko slanje i slanje poštom – PI-TMDP I (01.01.-30.06.)
Obrazac za elektronsko slanje sačinjen u Excelu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac za slanje poštom sačinjen u Wordu,
otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrasci su propisani

Uputstvo za popunjavanje tabele polugodišnjeg izveštaja – PI-TMDP I     Excel.pdf
Word.pdf

Obrazac PI-UDP I                                                                           .xls
Polugodišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana,
odnosno duvanskih proizvoda – PI-UDP I (01.01.-30.06.)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje tabele polugodišnjeg izveštaja PI-UDP I      .pdf

Obrazac GI-TMDP II                                                                       .xls
Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima – GI-TMDP II (01.01.-31.12.)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja – GI-TMDP II   .pdf

Obrazac GI-UDP II                                                                         .xls
Godišnji izveštaj uvoznika duvana, obrađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda – GI-UDP II (01.01.-31.12.)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac propisan

Uputstvo za popunjavanje godišnjeg izveštaja – GI-UDP II     .pdf

Šifarnici   vezani za duvan i duvanske proizvode

Šifarnik robnih maraka duvanskih proizvoda          . xls

Šifarnik vrsta duvanskih proizvoda                                     .xls

Šifarnik vrsta i tipova duvana                                            .xls

Šifre jedinice mere                                                           .xls

Obrasci ovlašćenja direktnog zaduženja

Uputstvo PL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktonog zaduženja
Dužnik – Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost

Obrazac PL O-01   .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik – Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-02   .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Višekratno ovlašćenje – periodična dospeća
Dužnik – Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac PL O-03   .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Višekratno ovlašćenje – fiksni datumi dospeća
Dužnik – Pravno lice / Fizičko lice koje obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Uputstvo FL   .pdf
Uputstvo o popunjavanju ovlašćenja direktonog zaduženja
Dužnik – Fizičko lice koje ne obavlja delatnost

Obrazac FL O-04   .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Jednokratno ovlašćenje
Dužnik – Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-05    .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Višekratno ovlašćenje – periodična dospeća
Dužnik – Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-06   .pdf
Ovlašćenje direktonog zaduženja
Višekratno ovlašćenje – fiksni datumi dospeća
Dužnik – Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrazac FL O-07   .pdf
Zahtev za refundaciju sredstava
Dužnik – Fizičko lice koje ne obavlja delatnost
Obrazac u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, ali je njegov izgled usaglasilo UBS

Obrasci iz područja rada i radnih odnosa

Pravilnik o radu                                                        .doc
(postavljeno 7. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji                    .doc
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Organizaciona šema i sistematizacija radnih mesta   .xls
(postavljeno 12. juna 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o radu                                                             .doc
(poslednji put modifikovano 12. jula 2011. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Rešenje o prestanku radnog odnosa – sporazumno     .xls
(postavljeno 2. februara 2011. godine)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (obostrani)
Sporazum o prestanku radnog odnosa (na inicijativu poslodavca)
Rešenje o otkazu ugovora o radu na osnovu sporazuma
Obrasci sačinjeni u Excelu, otvoreni za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primer (model)

Ugovor o delu                                                             .doc
(postavljeno u junaru 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Ugovor o zastupanju                                      .doc   pr1.pdf
(postavljeno u januaru 2010. godine)
Ugovor o trgovinskom zastupanju
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Drugi obrazac sačinjen u .pdf formatu, za primer, za štampanje.
Obrasci nisu propisani, daju se kao primeri (modeli)

Ugovor o stipendiranju                                                .pdf
(postavljeno 19. avgusta 2010. godine)
Ugovor o stipendiranju učenika, studenta, sportiste
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Specifikacija vremena provedenog na radu za privremene i povremene poslove     .xls
(postavljeno 8. septembra 2010. godine)
Specifikacija je prilog uz obrazac M-4 za lica koja su prijavljena na
obavezno socijalno osiguranje po osnovu privremenih i povremenih
poslova, odnosno prilog uz obračun naknade licu angažovanom po
osnovu ugovora sa omladinskom, odnosno studentskom zadrugom
Obrazac sačinjen u .xls formatu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Odluka o novogodišnjim poklonima                                .doc
(postavljeno 22. decembra 2009. godine)
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava zaposlenog da je primio fotokopiju prijave na obavezno socijalno osiguranje       .xls
(postavljeno 15. oktobra 2010. godine)
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Izjava zaposlenog o verskim praznicima                         .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obaveštenje zaposlenom u vezi zabrane mobinga          .xls
Obaveštenje zaposlenom kojim ga poslodavac obaveštava
o zabrani zlostavljanja i seksualnog uznemiravanja na radu i
zloupotrebi prava na zaštitu od takvog ponašanja
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Zahtev za izdavanje radne knjižice                                 .bmp
Obrazac sačinjen u Paintu, za štampanje.
Obrazac je propisan

Obrazac M   u boji.pdf
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Obrazac M-A                    u boji .pdf
Potvrda o podnetoj prijavi, promeni, odjavi na obavezno
socijalno osiguranje
Obrazac sačinjen u .jpg formatu.
Obrazac propisan

Spisak M-4 obrazaca za objedinjenu kontrolu kod Fonda PIO                    .xls
Spisak kojim knjiigovodstvene agencije Fondu PIO prijavljuju
firme za koje će raditi objedinjenu kontrolu M-4 obrazaca
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje

Obrasci iz područja bezbednosti i zdravlja na radu

Odluka o pokretanju postupka i određivanju lica odgovornog za sprovođenje postupka procene rizika na radnom mestu i radnoj okolini   .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Smernice za izradu i model akta o proceni rizika   .pdf
Smernice i obrazac sačinjeni u .pdf formatu, onako kao ih je
dalo Ministarstvo rada i socijalne politike na svom sajtu.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obrasci iz područja zabrane pušenja

Odluka o imenovanju lica ovlašćenog i zaduženog za kontrolu zabrane pušenja   .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)

Obrazac 1   .xls
Izveštaj o povredi zabrane pušenja
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 7. stranicu Pravilnika.
Obrazac propisan

Obrazac 2
Potvrda o naplaćenoj novčanoj kazni
Obrazac u .pdf formatu možete štampati i kao 8. stranicu Pravilnika.
Obrazac propisan

Obrazac Dozvoljeno pušenje   .jpg
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac Zabranjeno pušenje   .jpg
Obrazac je u boji. Obrazac je predviđen za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci iz područja zapošljavanja invalida

Obrazac IOSI   A4.pdf A4.xls   A3.xls   .doc   .pdf
Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci kod otvaranja računa kod banke

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje   .xls   .doc   .pdf
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Karton deponovanih potpisa   .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci u postupku dobijanja PIB-a kod Poreske uprave

Obrazac PR 1   .pdf
Prijava za registraciju pravnog lica i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 2   .pdf
Prijava za registraciju preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PR 3   .pdf
Prijava za registraciju fizičkog lica nerezidenta
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 1   .pdf
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji pravnog lica
i poslovnih jedinica
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 2   .pdf
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji preduzetnika
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPR 3   .pdf
Prijava za promenu – dopunu podataka o registraciji fizičkog
lica nerezidenta
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci u postupku evidentiranja i brisanja iz PDV-a te obrazac poreske prijave

Obrazac EPPDV   .pdf
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac IEPPDV   .pdf1   .xls   .pdf2
(obrazac u Excelu postavljen 2. decembra 2010. godine)
Prijava za izmenu podataka za evidentiranje obveznika poreza
na dodatu vrednost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac je dat i u Excelu, otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PEPDV   .pdf
Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

Obrazac ZBPDV   .xls   .pdf
Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PBPDV   .pdf
Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan. Isključivo ga izdaje Poreska uprava.

Obrazac PPPDV    .xls   .pdf
(obrazac u Excelu postavljen 5. novembra 2010. godine)
Poreska prijava poreza na dodatu vrenost
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac sačinjen u Excelu otvoren za menjanje, popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci u postupku ostvarivanja prava na refakciju PDV-a

Obrazac REF 1    .pdf
Zahtev stranog obveznika za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 2    .pdf
Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 3A   .pdf
Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajenice za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4    .pdf
Zahtev stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 4E   .pdf
Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac REF 5    .pdf
Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno
međunarodne organizacije za refakciju
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

Obrazac PPDG-1   .pdf
Poreska prijava za akontaciono-konačno utvrđivanje poreza na
prihode od samostalne delatnosti
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-2   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od nepokretnosti
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-3   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-4   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prihode od davanja u
zakup pokretnih stvari i na druge prihode na koje se porez ne
plaća po odbitku
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac PPDG-5   .pdf   .xls
Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci uz fiskalne kase

Obrazac OB      .htm   .doc
Obaveštenje o obavezi izdavanja fiskalnog isečka
Obrazac sačinjen u .htm i .doc formatu za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac OBMF   .pdf   .jpg
Obaveštenje “Uzmite račun”
Obrazac sačinjen u .pdf i .jpg formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac FR        .pdf
Fiskalni račun
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EFRU    .pdf
Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatim u upotrebu
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac EDI       .pdf
Kniiga dnevnih izveštaja
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrazac NI         .pdf
Nalog za ispravku
Obrazac sačinjen u .pdf formatu za štampanje.
Obrazac propisan

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza
na imovinu

Obrazac PPI-1   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (podnose je pravna
lica i preduzetnici koji vode poslovne knjige, za imovinu koja im služi
za obavljanje delatnosti)

Obrazac PPI-2   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (podnose je fizička
lica i preduzetnici “paušalci” za celokupnu imovinu, kao i preduzetnici
koji vode poslovne knjige za deo imovine koja im ne služi za obavljanje
delatnosti)

Obrazac PPI-3   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon

Obrazac PPI-4   .pdf
Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava

Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3 i PPI-4   .xls
gore opisane poreske prijave u Excelu
Za Obrazac PPI-1 omogućeno je kompletno popunjavanje,
a za ostale obrasce samo štampanje

Obrasci platnog prometa sa inostranstvom

Obrazac 70   .pdf
Nalog za plaćanje u inostranstvo

Uputstvo       .pdf

Uputstvo za popunjavanje Obrasca 70
(Uputstvo Societe generale banke)

Obrasci prijava za evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom – poslova izvoza robe i  usluga sa rokom naplate dužim od 180 dana i poslova unapred plaćene robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Obrazac PI-1   .pdf
Prijava izvoznog posla s prvobitno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-1   .pdf

Obrazac PI-2   .pdf
Prijava izvoznog posla s naknadno ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PI-2    .pdf

Obrazac II       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave izvoznog posla sa ugovorenim rokom naplate dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca II        .pdf

Obrazac PA-1   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s prvobitno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-1   .pdf

Obrazac PA-2   .pdf
Prijava avansnog plaćanja robe ili usluga s naknadno ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca PA-2    .pdf

Obrazac IA       .pdf
Izveštaj o realizaciji prijave avansnog plaćanja robe ili usluga sa ugovorenim rokom uvoza dužim od 180 dana

Uputstvo za popunjavanje Obrasca IA        .pdf

Obrasci jedinstvenih instrumenata platnog prometa

Obrazac br. 1   .pdf
Nalog za uplatu

Obrazac br. 1   .pdf
Nalog za uplatu – tri naloga na papiru formata A4

Obrazac br. 2   .pdf
Nalog za isplatu

Obrazac br. 3   .pdf
Nalog za prenos

Obrazac br. 3   .pdf
Nalog za prenos – tri naloga na papiru formata A4

Obrazac br. 4   .pdf
Nalog za naplatu

Prilog 1           .pdf
Izgled i raspored elemenata na instrumentima platnog prometa

Prilog 2           .pdf
Elementi na instrumentima platnog prometa – sadržaj i način popunjavanja

Prilog 2a         .pdf   .xls
Šifre plaćanja na instrumentima platnog prometa

Obrasci za vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac KPO    .pdf
Knjiga o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika

Obrazac BU      .pdf
Bilans uspeha za preduzetnike koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

Obrazac PK-1   .pdf
Poslovna knjiga prihoda i rashoda

Obrazac PK-2    .pdf
Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara

Obrazac KL       .pdf
Kalkulacija prodajne cene

Obrazac DPU    .pdf
List dnevnog prometa ugostitelja, poznat i kao “Šank lista”

Obrazac GP      .pdf
Evidencija o gotovim proizvodima

Obrazac PI       .pdf
Potvrda o izvršenoj usluzi na doradi materijala i popravci proizvoda (za uslužne delatnosti)

Obrazac PM      .pdf
Evidencija o kupovini, preradi, proizv. i prometu proizv. od plem. metala i dragog kamenja

Obrazac PM-1   .pdf
Potvrda o kupovini i zameni plemenitih metala i dragog kamenja

Obrasci o evidenciji prometa robe i usluga

Obrazac KR       .pdf

Prijemni – evidencioni list robe

Obrazac KRI      .pdf

Dnevni izveštaj o prijemu robe na komisionu prodaju od komitenata fizičkih lica

Obrazac KRI-1   .pdf

Dnevni izveštaj isplaćene i vraćene robe komitentima – fizičkim licima

Obrasci o popisu imovine i obaveza

Odluka o popisu i obrazovanju komisije za popis   .pdf

Plan rada komisije za popis                                    .pdf

Uputstvo direktora za popis                                     .pdf

Izveštaj komisije za popis                                        .pdf

Odluka o knjiženju rezultata popisa                        .pdf

Obrasci za blagajničko poslovanje

Priznanica   .pdf
Priznanica o primljenom novcu

Naplatite      .pdf
Nalog blagajni da naplati

Isplatite        .pdf
Nalog blagajni da isplati

Obrasci za poslovanje sa čekovima tekućih računa građana i pravnih lica

Specifikacija čekova             .pdf

Specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

Zbirna specifikacija čekova   .pdf

Zbirna specifikacija čekova po tekućim računima građana i pravnih lica

Obrasci statutarnih knjiga kod privrednih društava

Knjiga odluka   .doc
Obrazac sačinjen u Wordu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.

Obrazac nije propisan
Knjiga udela    .xls

Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan

Obrasci za Agenciju za privredne register

Zajednički obrasci

Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje (ranije Obrazac OP)   .doc   .pdf
Obrazac propisan

sve potrebne obrasce jednostavno preuzmete sa sajta Agencije za privredne registre:
za privredna društva: http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8.aspx

za preduzetnike:
http://www.apr.gov.rs/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8.aspx

Ostali obrasci

Zahtev za izdavanje poreskog uverenja   .xls
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac sačinjen na osnovu internog obrasca Poreske uprave RS.

Zahtev za izdavanje uverenja o plaćenom porezu na prenos apsolutnih parava   .jpg
Zahtev za izdavanje uverenja o plaćenom porezu na prenos apsolutnih prava koje je potrebno da se priloži prilikom podnošenja zahteva za upis nepokretnosti kod Republičkog geodetskog zavoda Obrazac se daje u .jpg formatu, pogodan za štampanje.
Obrazac nije propisan. Obrazac neznatno modifikovan interni obrazac Poreske uprave RS.

Obrazac ERP   .pdf
Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac propisan

Putni nalog za putnički automobil   .pdf

Zahtev za paušalno oprezivanje   .jpg   .doc
Obrazac u .jpg formatu namenje za štampanje i ručno popunjavanje.
Obrazac u .doc formatu otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

 

Zahtev za paušalno oprezivanje – za novoosnovane   .jpg
Obrazac sačinjen u .jpg formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan već preporučen od Poreske uprave

Otkupni list – priznanica   .xls   .pdf

Za otkupljene poljoprivredne proizvode i proizvode šumarstva
Obrazac sačinjen u Excelu, otvoren za popunjavanje, menjanje i štampanje.
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan

 

Zahtev za izdavanje markica
Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje   .pdf
Obrazac sačinjen u .pdf, otvoren za popunjavanje i štampanje.
Obrazac nije propisan

 

Zahtev za izdavanje potvrde o preračunu osnovnog kapitala pravnog lica   .pdf
podnosi se Udruženju banaka Srbije ili, sa istim podacima, bilo kojoj poslovnoj banci
Obrazac sačinjen u .pdf formatu, za štampanje.
Obrazac nije propisan, daje se kao primer (model)