Usluga osnivanja preduzeća i registracija radnji podrazumeva sledeće aktivnosti:

 • Sveobuhvatno savetovanje tokom celog postupka: izboru pravne forme, delatnosti i naziva; fiksnim troškovima poslovanja, PDV-u, fiskalnim kasama;  zapošljavanju i obavezama
 • Osnivački akt za preduzeća, izrada (primer) i overa u sudu
 • Ishodovanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om)
 • Akltivnosti nakon dobijanja rešenja APR-a

Od dokumentacije je najčešće potrebno da se priloži samo lična karta osnivača.
Rešenje od Agencije za privredne registre i izradu pečata možete očekivati već za pet dana. U rešenju je upisan i PIB. Po dobijanju rešenja APR-a otvara se tekući račun u banci po izboru. Po završetku registracije, fiskalizujete fiskalnu kasu ako spadate u one koji je moraju imati, a mi vam nudimo uslugu knjigovodstva – vođenja poslovnih knjiga koja započinje podnošenjem akontativne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica, odnosno poreza na dohodak građana kod preduzetnika, podnošenje potrebnih prijava Lokalnoj poreskoj administraciji, eventualnim naknadnim evidentiranjem za PDV, prijavom radnika…

Postoji i mogućnost  “registracije na daljinu”, odnosno pružanje usluge registracije, promene podataka i promene pravne forme za subjekte koji su prostorno udaljeni od Beograda.

Registracija promena kod preduzeća

Kod postojećih privrednih društava (preduzeća) izrađujemo odgovarajućih akata (odluke, ugovori i slično) i upisujemo u registar APR:

 • Promena poslovnog imena, sedišta, pravne forme, pretežne delatnosti, trajanja, kapitala (povećanje, smanjenje, uplata, unos ili prodaja) i članova
 • Promena podataka o licima koja imaju dužnost prema društvu: direktoru, predsedniku UO, zastupniku, prokuristi
 • Promena podataka o ogranku: registrovanje i brisanje ogranka i podataka o ogranku
 • Promena kontakata: telefon, faks, elektronska adresa (e-mail), adresa internet strane
 • Stasusne promene: promena pravne forme, pripajanje, …

Registracija promena kod preduzetnika

Kod postojećih preduzetnika (preduzetničkih radnji: STR, SZR, SUR i slično) upisujemo u registar APR:

 • Prijava početka obavljanja delatnosti
 • Promena ličnih podataka o preduzetniku, ortacima ili poslovođi (ime, prezime, JMBG, broj pasoša za strana lica)
 • Promena podataka o ortacima koji istupaju i / ili pristupaju
 • Preuzimanje radnje od strane članova porodičnog domaćinstva u slučaju smrti preduzetnika
 • Promena naziva, delatnosti kao delu poslovnog imena, poslovnog sedišta, pretežne delatnosti, skraćenog poslovnog imena, registarske oznake vozila za preduzetnika koji obavlja taksi prevoz
 • Upis ili promena poslovođe i / ili ortaka ovlašćenog za zastupanje
 • Upis ili promena prostora van poslovnog sedišta (izdvojene prostorije, poslovne jedinice)
 • Upis početka ili završetka privremenog prestanka obavljanja delatnosti
 • Promena perioda na koji se preduzetnik registruje
 • Upis ili promena PIB-a, računa u banci, kontakata
 • Upis ili brisanje zabeležbe podataka od značaja za pravni promet

Likvidacija preduzeća

Pokrećemo i sprovodimo postupak likvidacije preduzeća:

 • Razmatranje i utvrđivanje postojanja preduslova za pokretanje postupka likvidacije
 • Izrada odgovarajućih akata o pokretanju postupka likvidacije, uključivo početnog likvidacionog bilansa
 • Praćenje postupka likvidacije
 • izrada odgovarajućih akata za okončanje postupka likvidacije, uključivo završnog likvidacionog bilansa i izveštaja likvidacionog upravnika o sprovedenom postupku likvidacije
 • Registracija brisanja preduzeća

Brisanje (zatvaranje) preduzetničke radnje

 • Pokrećemo i sprovodimo postupak brisanja (zatvaranje) preduzetničke radnje kao i sve prateće aktivnosti zaključno sa upisom staža osiguranja preduzetniku u radnu knjižicu kod Fonda za penziono i invalidsko osiguranje.
 • Izvodi iz registra APR za preduzeća i preduzetnike
 • Pribavljamo izvode iz registra APR za preduzeća i preduzetnike sa dnevnom ažurnošću

Propisi besplatno     Obrasci besplatno

Na stranici Cenovnik i opšti uslovi možete videti tipski Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik usluga.