OBRAČUN PLATA I DRUGIH OPOREZIVIH ISPLATA

 • Obračun plata za radnike, direktore, osnivače i vlasnike – neto, bruto, porezi i doprinosi, obustave iz neto plata kroz realizaciju administrativnih i/ili sudskih zabrana
 • Obračun svih naknada zarada (bolovanja do 30 dana, preko 30 dana, porodiljskog bolovanja i sl.), predaja obračuna u socijalno
 • Obračun svih drugih ličnih primanja zaposlenih (regres, topli obrok, putni troškovi)
 • Obračun naknada po ugovorima o delu, privremenim i povremenim poslovima i slično
 • Obračun zakupnina, kapitalnih dobiti
 • Vođenje analitičkog knjigovodstva zarada
 • Vođenje evidencija o svim obračunima i isplatama, a u svhu upisa staža – izrade M-4 / M-4K

Kod svih obračuna podrazumeva se da se sačine odgovarajuće poreske prijave i predaju Poreskoj upravi u zakonom predvidjenom roku.

KADROVI – SOCIJALNO

Celokupna usluga iz oblasti:

 • Izrada ugovora o radu kod zapošljavanja radnika, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično;
 • Prijave i odjave radnika, direktora, osnivača i vlasnika elektronskim putem u zakonom predvidjenom roku
 • Izrada rešenja o godišnjim odmorima, dopustima radnika i slično
 • Izrada raznih potvrda o zaposlenju, visini primanja i slično
 • Upis plata za preduzetnike u analitičku evidenciju Fonda PIO
 • Upis staža zaposlenim u preduzećima – izrada M-4 / M-4K obrasca
 • Overavanje postojećih kartica zdravstvenog osiguranja

Na stranici  Cenovnik i opšti uslovi  možete videti tipski Ugovor, Opšte uslove pružanja usluga i Cenovnik usluga.