Usluga platnog prometa obuhvata:

 • Bezgotovinski platni promet
  • Podizanje u bankama, putem interneta ili e-bankinga izvoda tekućih računa i njihovo štampanje
  • Prosleđivanje klijentu izvoda tekućeg računa faksom, e-mailom ili saopštavanje promena telefonskim putem
  • Elektronski platni promet – e-banking – realizacija klijentovih naloga za prenos sredstava  
 • Platni promet sa inostranstvom
  • Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
  • Predaja propisanih izveštaja Deviznom inspektoratu Ministarstava finansija

 

Uslugu gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa pružamo svim klijentima prema svima bankama. Klijent, na osnovu svojih interesa (lokacija, kreditna politika, platni promet sa inostranstvom, poslovnost, imidž banke) bira poslovnu banku sa kojom će sarađivati, a mi pružamo dalju podršku u vidu saradnje.

Postoji mogućnost obavljanja usluga e-banking-a, za klijente.