Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 – u daljem tekstu: Zakon)

Neoporeziv iznos zarade je 19.300,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade i naknade zarade od 1. januara 2022. godine. Iznos je u primeni do 31.01.2023. godine.

Prethodne godine:

2021. godine

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 – u daljem tekstu: Zakon)

Neoporeziv iznos zarade je 18.300,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade i naknade zarade za januar 2021. godine.

2020. godine

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19 – u daljem tekstu: Zakon)

Neoporeziv iznos zarade je 16.300,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade i naknade zarade za januar 2020. godine.

2019. godine

Shodno članu 12a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 – isp., 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-US, 93/12, 114/12-US, 47/13, 48/13 – isp., 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18 – u daljem tekstu: Zakon) vrši se usklađivanje dinarskog iznosa poreske olakšice iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se usklađivanje vrši, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

U januaru 2019. godine vrši se usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2018. godini (2,0%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 01.02.2019. godine do 31.01.2020. godine, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 4/2019, iznosi:

15.000 din. x 1,02 = 15.300 dinara.

2018. godine

Shodno članu 15a Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 i 113/17 – u daljem tekstu: Zakon)

neoporeziv iznos zarade je 15.000,00 dinara i primenjuje se kod obračuna i plaćanja poreza na zarade počev od zarade i naknade zarade za januar 2018. godine. Iznos je u primeni do 31.01.2019. godine.

  1. godine

U januaru 2017. godine vrši se usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2016. godini (1,6%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 01.02.2017. godine do 31.01.2018. godine, koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 7/2017, iznosi:

11.604 din. x 1,016 = 11.790 dinara.

  1. godine

U januaru 2016. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2015. godini (1,5%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 01.02.2016. godine do 31.01.2017. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 5/16) iznosi:

11.433 din. x 1,015 = 11.604 dinara.

  1. godine

U januaru 2015. godine izvršeno je usklađivanje indeksom potrošačkih cena u 2014. godini (1,7%), tako da usklađena poreska olakšica iz člana 15a st. 2, 4. i 5. Zakona od 01.02.2015. godine do 31.01.2016. godine (“Sl. glasnik RS”, br. 5/15) iznosi:

11.242 din. x 1,017 = 11.433 dinara.