Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2017

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2018

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2019

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2020

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2021

Odluka o utvrdjivanju prosecnih cena imovine 2022

Zone grada Beograda za odredjivanje poreza na imovinu – pretraga

Privremeni organ grada Beograda na sednici održanoj 28. novembra 2013. godine, na osnovu člana 86. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS”, broj 129/07), člana 36. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, broj 47/13), člana 5. Za- kona o porezima na imovinu („Službeni glasnik RS”, broj 26/01-47/13) i člana 31. Statuta grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 39/08, 6/10 i 23/13), doneo je

ODLUKU

O ODREĐIVANjU ZONA I NAJOPREMLjENIJIH ZONA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA IMOVINU

Član 1.

Ovom odlukom određuju se zone i najopremljenije zone na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu.

Član 2.

Na teritoriji grada Beograda određuju se zone za name- nu iz člana 1. Odluke u zavisnosti od komunalne opremlje- nosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima grada, odnosno sa radnim zonama i drugim sadržajima u gradu.

Zone određene ovom odlukom su: Prva zona koja obuhvata i Prvu zonu – Ekstra zona stanovanja i Prvu zonu – Ekstra zona poslovanja, Druga zona, Treća zona, Četvrta zona, Peta zona, Šesta zona, Sedma zona, Osma zona, Zona zaštite zele- nila 1, Zona zaštite zelenila 2 i Zona specifičnih namena.

Prva zona – Ekstra zona stanovanja i Prva zona – Eks- tra zona poslovanja su najopremljenije zone u gradu prema kriterijumima iz stava 1. ovog člana.

Zone i granice zona određene su u spisku zona koji je sastavni deo ove odluke.

Član 3.

Zone iz člana 2. ove odluke neće se primenjivati prili- kom utvrđivanja poreza na imovinu za 2013. godinu.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana obja- vljivanja u „Službenom listu grada Beograda”.

Privremeni organ grada Beograda

Broj 4-91/13-S-20, 28. novembra 2013. godine

Predsednik Privremenog organaSiniša Mali, s.r.

SPISAK ZONA

PRVA ZONA

Stari deo Beograda

Od ušća Topčiderske reke u Savu, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), preko ko- pna u osovini Velikih stepenica do Karađorđeve ulice, Pariska, Tadeuša Košćuška, Bulevar vojvode Bojovića, Dunavska, Tadeuša Košćuška, dalje ispod nadvožnjaka do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određe- nu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta, Panče- vačkim mostom do Bulevara despota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Knez Danilova, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, Žič- kom i Vojislava Ilića (uključujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana ulice) do Gospodara Vučića, Gos- podara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropo- lita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stevana Prvovenčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar oslobođenja, Generala Pavla Jurišića, Crnotravska, prolazom pored komple- ksa VMA do Mihajla Avramovića, Mihajla Avramovića, granicom bloka (ne uključujući taj blok), granicom pre- ma grafičkom prilogu do Milana Blagojevića Španca, Milana Blagojevića Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihajla Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kompleksa Garde, Jovana Žujo- vića, Uroša Predića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilogu*, Bulevar vojvode Mišića, Obrenovač- ki put do Topčiderske reke, Topčiderskom rekom do ušća u Savu.

  • Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Služ- beni list grada Beograda”, broj 1/2000)

Područje Čukarice

Od ulice Kneza Višeslava, ulicom Petra Martino- vića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića do br. 121 (uključujući i taj broj), dalje granicom parcela od br. 115V do br. 107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uključujući i te parcele), dalje granicom parcela od br. 107V u ul. Bla- goja Parovića – prolaz do br. 36 u ul. Zimonjićevoj (uklju- čujući i te parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, Kneza Vi- šeslava do Petra Martinovića.

Novi Beograd i Zemun

Od obale reke Save Bulevarom Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, ulicom Ušće, Bulevar Mihajla Pupina, pro- lazom između blokova 12 i 13, dalje preko bloka do Buleva-

ra Nikole Tesle, Bulavarom Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara, prolazom pored hotela „Jugo- slavija” u produžetku ulice Aleksinačkih rudara do reke Dunav, obalom reke Dunav (uključujući i određenu površi- nu akvatorija) do tačke u pravcu Karamatine, Karamatina, Njegoševa, Glavna, Oračka, oko Senjskog trga, Vrtlarska, 22. oktobra, Aleksandra Dubčeka, Bulevar Mihaila Pu- pina, Omladinskih brigada, granicom železničke pruge do Tošinog bunara, Tošin bunar, oko bloka 65, granicom kompleksa tržnih centara „Rodić” i „Idea” (uključujući i te komplekse), Omladinskih brigada, Jurija Gagarina, Proleterske solidarnosti, u produžetku ulice do reke Save, obalom reke Save do Brankovog mosta (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Područje Bežanije

Ulicom Stojana Aralice od ulice Partizanske avija- cije, Nikole Dobrovića, Dimitrija Georgijevića – Stari- ka, preko bloka do Blagoja Marjanovića – Moše, preko blo- ka granicom kompleksa fudbalskog igrališta do autoputa Beograd–Niš, autoputem Beograd–Niš do ulice Parti- zanske avijacije, ulicom Partizanske avijacije do Stojana Aralice.

U okviru prve zone nalaze se:

Prva zona – Ekstra zona stanovanja

Područje Dedinja

Od raskrsnice Bulevara kneza Aleksandra Karađorđe- vića sa ulicom Dr Milutina Ivkovića, ulicom Dr Milu- tina Ivkovića, granicom građevinskih parcela 3-1 i 3-5 (uključujući i te parcele), Ružićeva, Sime Lukina-La- zića, pukovnika Bacića, Ljutice Bogdana, Banjički venac, Generala Pavla Jurišića, granicom blokova 26, 33* i 36* (ne uključujući te blokove), Neznanog junaka, Paje Adamo- va, Vaska Pope, Mihajla Avramovića, granicom kompleksa ortopedske bolnice „Banjica”, Omladinska, granicom kompleksa ortopedske bolnice „Banjica”, granicom Bloka 62* ( ne uključujući taj blok), granicom prema grafičkom prilogu* do Velisava Vulovića, Velisava Vulovića, grani- com građevinskih parcela 55-1, 55-2 i 55-3 (ne uključujući te parcele), Baja Pivljanina 3. deo, Milana Blagojevića – Španca, Baja Pivljanina, Velisava Vulovića, Mihajla Avramovića, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, granicom kompleksa Garde, Jovana Žujovića, Uroša Pre- dića, Teodora Drajzera, granicom prema grafičkom prilo- gu, Banjičkih žrtava, Puškinova, granicom građevinske parcele 33-5 (ne uključujući tu parcelu) i 33-6 (uklju- čujući tu parcelu), Sanje Živanović, vojvode Dojčina, Drvarska, Žanke Stokić, Koste Glavinića, granicom kom- pleksa za dečiju i socijalnu zaštitu i za nauku – deo blo- ka 41 (ne uključujući taj kompleks), Vase Pelagića, Čolak- Antina, Kozjačka, Bulevar vojvode Putnika, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića do Dr Milutina Ivkovića.

  • Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Služ- beni list grada Beograda”, broj 1/2000)

Područje Čukarice

Od raskrsnice ulica Zimonjićeve i Žarkovačke, Žar- kovačkom, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića do br. 121 (uključujući i br. 121), dalje granicom parcela od br. 115V do br. 107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (uklju- čujući i te parcele), dalje granicom parcela od br. 107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br. 36 u ul. Zimonjićevoj (uključujući i te parcele), Zimonjićevom do raskrsnice sa Žarkovačkom.

Prva zona – Ekstra zona poslovanja

Stari deo Beograda

Od raskrsnice ulica Pariske i Gračaničke, Gračanič- ka, Rajićeva, Cara Lazara, Maršala Birjuzova do Srems- ke, pteko tunela stepeništem do Prizrenske, Prizren- ska, Kraljice Natalije, Masarikova, Resavska, Krunska, Andrićev venac, Kralja Milana, Dragoslava Jovanovića, Dečanska, Braće Jugovića, Kralja Petra I, Zmaja od Noćaja, Cara Uroša, Cincar Jankova, Pariskom do raskrsnice sa Gračaničkom.

Novi Beograd

Od raskrsnice Bulevara Nikole Tesle i ulice Ušće, ulicom Ušće, Milentija Popovića, Bulevar Arsenija Čar- nojevića, Vladimira Popovića, planiranom saobraćajni- com, preko Bloka 20, u produžetku ulice Vladimira Po- povića do raskrsnice sa Bulevarom Mihajla Pupina, dalje Bulevarom Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Ušće. Ova zona obuhvata blokove 16, 20 i 19.

Prvi red objekata uz Bulevar Mihajla Pupina od broja 85a (uključujući i taj broj) do Proleterskih solidarnosti, Proleterske solidarnosti, Bulevar Zorana Đinđića, Španskih boraca do Bulevara Mihajla Pupina, prvi red objekata uz Bulevar Mihajla Pupina do broja 117a (uklju- čujući i taj broj). Ova zona, obuhvata blok 26 i delove blo- kova 21 i 30.

Od Bulevara Nikole Tesle, ulicom Trešnjin cvet, Bu- levar umetnosti, Bulevar Zorana Đinđića, prolazom iza objekta „Merkator” do Bulevara Mihajla Pupina, Bulevar Mihajla Pupina, Aleksinačkih rudara do Bulevara Nikole Tesle. Ova zona obuhvata blok 11a i deo bloka 31.

DRUGA ZONA

Stari deo Beograda

Od reke Dunav Pančevačkim mostom do Bulevara des- pota Stefana, Bulevar despota Stefana, Partizanski put, Mitropolita Petra, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Knez Danilova, Vojvode Brane, Vojvode Savatija, Tršćanska, Pop Stojanova, granicom prvog reda građevinskih parcela uz ulice Žičku i Vojislava Ilića (ne uključujući te parcele) do Gospodara Vučića, Gospodara Vučića, Vojvode Prijezde, Deli Radivoja, Mitropolita Stratimirovića, Ustanička, Nebojšina, Bokeljska, Bulevar oslobođenja, Stevana Prvo- venčanog, Prešernova, Triše Kaclerovića, Tabanovačka, Bulevar oslobođenja, Vojvode Stepe, Jove Ilića, Bulevar oslobođenja, Crnotravska, prolazom pored kompleksa VMA do Mihajla Avramovića, Mihajla Avramovića, grani- com bloka 62* (uključujući taj blok), granicom prema gra- fičkom prilogu* do Milana Blagojevića Španca, Milana Blagojevića Španca, oko stambenog bloka do železničke pruge, granicom železničke pruge, Pere Velimirovića, Borska, Baštovanska, Bebelova, Vojvode Stepe (uklju- čujući prvi red građevinskih parcela – neparna strana) do Omiške, Omiška, Gruzijska, Ljube Šercera, Kačerska, Gostivarska, Vitanovačka, Kumodraška, granicom parcela u Kumodraškoj br. 63 i 65 do Ljube Kovačevića, Ljube Ko- vačevića, Bakarska, Miška Jovanovića, Bulevar Stefana Prvovenčanog, Vojislava Ilića, Vladimira Tomanovića, Mihajla Todorovića, Ustanička, Glamočka, Pljevaljska, Dr Velizara Kosanovića, Živka Davidovića, Bulevar kralja Aleksandra, Vojvode Dovezenjskog, Aradska, Hektoroviće- va, Bukureška, Milana Rakića, Kordunaška, Čingrijina, granicom prema grafičkom prilogu, Kordunaška, gra- nicom katastarskih parcela br. 4468 i 4469 KO Zvezdara (uključujući te parcele), granicom prema grafičkom pri- logu, Vojvode Sime Popovića, granicom prema grafičkom

prilogu, Trnavska, Novice Cerovića, granicom prema grafičkom prilogu, Veljka Dugoševića, granicom građe- vinskih parcela br. 2272, 2198/3 i 2189 KO Zvezdara (ne uključujući te parcele), granicom prema grafičkom pri- logu*, Volgina, Dragoslava Srejovića, Triglavska, Jastre- bačka, Patrisa Lumumbe, Triglavska, Uralska, Patrisa Lumumbe, Mirijevski bulevar, Višnjička, Višnjički put do Anice Savić Rebac, u pravcu ulice Anice Savić Rebac do dunavskog rukavca, obalom dunavskog rukavca do špi- ca Ade Huje (uključujući i dunavski rukavac), dalje obalom Ade Huje (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Pančevačkog mosta.

*Nacrt plana detaljne regulacije gradske park-šume „Zvezdara”.

Područje park-šume Zvezdara uz ul. Dragoslava Srejo- vića

Od raskrsnice ulica Dragoslava Sreovića i Oštreljs- ke, Oštreljskom, ulica Nova 2, granicom parcela br. 2208 i 2209 KO Zvezdara (uključujući te parcele), granicom parcele 2210 KO Zvezdara (uključujući tu parcelu) do Dra- goslava Srejovića, Dragoslava Srejovića do Oštreljske.

Od raskrsnice ulice Dragoslava Srejovića i pešačke staze, pešačkom stazom do Niševske, Niševska, As- tronomska, granicom zone 3 (uključujući tu zonu), Kame- norezačka, ulica A-6 Drugovačka), Jovanke Radaković, Dragoslava Srejovića do raskrsnice sa pešačkom stazom*.

*Nacrt plana detaljne regulacije gradske park-šume „Zvezdara”.

Područje Zrenjaninskog puta

Prvi red građevinskih parcela levo i desno od regula- cije Zrenjaninskog puta u dubini od 40m sve do raskrsnice Zrenjaninskog puta sa ulicom Bratstva i jedinstva i uli- com Kikindskom.

Područje Čukarice

Od raskrsnice Topčiderske reke i Obrenovačkog dru- ma, Obrenovačkim drumom, Bulevarom vojvode Mišića, granicom prema grafičkom prilogu*, tramvajskom pru- gom, Paštrovićeva, Požeška, Kneza Višeslava, Petra Martinovića, Beogradskog bataljona, Blagoja Parovića do br. 121 (ne uključujući taj broj), dalje granicom parcela od br. 115V do br. 107V u ulici Blagoja Parovića – prolaz (ne uključujući te parcele), dalje granicom parcela od br. 107V u ul. Blagoja Parovića – prolaz do br. 36 u ul. Zimonjićevoj (ne uključujući te parcele), Zimonjićeva, Žumberačka, Kne- za Višeslava, Miloja Zakića, Dimitrija Avramovića, Vla- dimira Rolovića, Olimpijskih igara, Ratka Mitrovića, Đorđa Ognjenovića, Požeška, Lazarevački drum, Savska magistrala, Obrenovačkim drumom do Topčiderske reke.

  • Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Služ- beni list grada Beograda”, broj 1/2000)

Novi Beograd i Zemun

Od raskrsnice ulica Omladinskih brigada i Jurija Gagarina, Jurija Gagarina, Proleterske solidarnosti, u produžetku do reke Save, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija) do kraja naselja Dr Ivan Ribar uključujući sportsko-rekreativni centar zapadno od naselja Dr Ivan Ribar i kompleks neprofitnog stano- vanja uz Vinogradsku, Vinogradska, Vojvođanska, Gandijeva, Partizanskih avijacija, Stojana Aralice, Nikole Dobro- vića, Dimitrija Georgijevića Starika, preko bloka do Bla- goja Marjanovića Moše, granicom kompleksa fudbalskog igrališta do autoputa Beograd–Niš, autoput Beograd– Niš,Tošinbunar,JakubaKuburovića,Novogradska,Cara Dušana, Nade Dimić, Pregrevica, Despota Đurđa, u pro- dužetku ove ulice do obale reke Dunav, obalom reke Dunav

(uključujući i određenu površinu akvatorija) do Karama- tine, Karamatina, Njegoševa, Glavna, Oračka, oko Senskog trga u pravcu Vrtlarske, Vrtlarska, 22. oktobra, Aleksan- dra Dubčeka, Bulevar Mihaila Pupina, Omladinskih bri- gada, granicom železničke pruge, Tošin bunar, oko bloka 65, granicom kompleksa tržnih centara „Rodić” i „Idea”, Omladinskih brigada do raskrsnice sa Jurija Gagarina.

*Plan detaljne regulacije privredne zone „Autoput” u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu („Službeni list grada Beograda”, broj 61/09).

TREĆA ZONA

Stari deo Beograda

Od raskrsnice ulica Despotovačke i Maršala Tita, Maršala Tita, Višnjička, Mirijevski bulevar, Patrisa Lumumbe, Uralska, Triglavska, Patrisa Lumumbe, Jastreba- čka, Triglavska, Dragoslava Srejovića, Jovanke Radaković, ulica A-6* (Drugovačka), Kamenorezačka, Jovanke Radako- vić 31D (ne uključujući taj br. ), Jovanke Radaković, Branka Popovića, granicom prema grafičkom prilogu, Kordu- naška, granicom prema grafičkom prilogu, Čingrijina, Kordunaška, Milana Rakića, Bukureška, Hektorovićeva, Aradska, Vojvode Dovezenjskog, Bulevar kralja Aleksandra, Živka Davidovića, Dr Velizara Kosanovića, Pljevaljska, Glamočka, Ustanička, Mihajla Todorovića, Vladimira To- manovića, Vojislava Ilića, Bulevar Stefana Prvoven- čanog, Miška Jovanovića, Bakarska, Ljube Kovačevića, granicom parcela u Kumodraškoj br. 63 i 65, Kumodraš- ka, Vitanovačka, Gostivarska, Kačerska, Ljube Šercera, Gruzijska, Omiška, Vojvode Stepe (ne uključujući prvi red građevinskih parcela na neparnoj strani do Bebelove uli- ce), Bebelova, Beranska, Vojvode Stepe, Oktobarska, Gunjak, Kukuruzova, ulica Donja, granicom građevinskih parcela u ul. Donja 13 i17 i Stepeničkoj br. 46 (uključujući i te par- cele), Kružna, granicom građevinskih parcela u Kružnoj br. 15A, Izletničkoj br. 22 i 25, Žitnoj br. 15 i 26, Bagre- movoj br. 2-14 i Vinogradskoj br. 1-11 (uključujući i te parcele), Junska, Kumodraška, Topola, stazom do ul. Braće Jerković, Braće Jerković, Svetozara Radojčića, Braće Sr- nić, Cvetanova ćuprija, stazom do Miloševog kladenca, Milošev kladenac, Milana Predića, Pavla Vasića, Na- rodnog fronta, Bulevar kralja Aleksandra, Bajdina, Ste- vana Vargaša, Keltska, Igmanska, oko bloka stazom do Ma- tice srpske, Matica srpska, Mihajla Bulgakova, Ljubiše Miodragovića, stazom oko naselja Mirijevo II, Miroslava Krleže, stazom oko bloka do Aleksandra Bugarskog, Alek- sandra Bugarskog, Koste Nađa, Vitezova Karađorđeve zvezde, Zagrađe, Šejkina, u produžetku ulice do granice opštine Palilula, granicom opštine Palilula, stazom do groblja „Lešće”, severozapadnom granicom groblja Lešće i u na- stavku stazom do Slanačkog puta, Slanački put, Drvarske česme, Despotovačkom do Maršala Tita.

*Nacrt plana detaljne regulacije gradske park-šume „Zvezdara”.

Područje Palilule

Od raskrsnice Zrenjaninskog i Pančevačkog puta, Zrenjaninskim putem (ne uključujući prvi red parcela u du- bini od 40m od regulacione linije), do kanala između ulica Grge Andrijanovića i Save Kovačevića, tim kanalom do Pan- čevačkog puta, Pančevačkim putem do Zrenjaninskog puta.

Područje Čukarice, Rakovice i Voždovca

Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Baštovanske, Baštovanska, Borska, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička, granicom građevinskih parcela u ul. Vrbnička br. 2-10 i Crnojevića br. 4-8 (uključujući

i te parcele), Crnojevića, Godominska, Luke Vojvodića, oko stambenog bloka do Kneza Višeslava, Kneza Višes- lava, Miloja Zakića, Dimitrija Avramovića, Vladimira Rolovića, Olimpijskih igara, Ratka Mitrovića, Đorđa Ognjenovića, Požeška, Lazarevački drum, Milorada Jo- vanovića, Vodovodska, Josipa Debeljaka, Trgovačka, Ibar- ska magistrala, granicom katastarskih parcela (uklju- čujući i navedene katastarske parcele) KO Čukarica br: 2804/4, 2804/1, 2805/3, 2806/3, deo 3461/1, 2783/1, 2799/1, 2798/1, 2797/1, 2796/1,2815/1, deo 3468/6, 2794/1, 2798/1, 2819/1, 2820/1, deo 3459/1, 3161,3160, deo 3470/1, 3157, 3158, 3159, deo 3471, 3134, deo 3477, 3477/1, 3477/2, deo 3463/8, 3478/3, deo 3478/1, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3227, 3230, 3401, i KO Železnik br: 3684, 3685, deo 7593/1, 3686, 3687, 3688, 3689, 3722, 3721, 3720, 3719, 3718, do raskrsnice Ibarske magistrale i Kružnog puta, Ibarska magistra- la, XI krajiške divizije, Patrijarha Joanikija, Sretena Mladenovića Mike, Vidikovački venac, Bože Jeremića, Susedgradska, preko bloka do Pilota Mihajla Petrovića, Pilota Mihajla Petrovića, Patrijarha Dimitrija, Vareš- ka, granicom stare pruge, preko bloka do Borske, obodom naselja Miljakovac I i II, granicom građevinskih parcela: Vukasovićeva br. 25-55, 6. ličke divizije br. 2-80, Borska br. 78-94 (uključujući i te građevinske parcele), Adžine livade, granicom industrijskog kompleksa (uključujući i ind. kompleks), prolazom između zgrada, granicom komple- ksa „Rasadnik” (uključujući i taj kompleks), Bulevar oslo- bođenja do Baštovanske.

Novi Beograd i Zemun

Od obale reke Dunav u pravcu ulice Despota Đurđa, Despota Đurđa, Pregrevica, Nade Dimić, Cara Dušana, Novogradska, Jakuba Kuburovića, Tošin bunar, autoput Be- ograd–Niš, Partizanske avijacije, Gandijeva, Vojvođanska, Surčinska, stazom do Nedeljka Gvozdenovića, stazom do Grč- ke, Grčka, Norveška, Marka Čelebonovića, granicom prema grafičkom prilogu, granicom KO Surčin i KO Novi Beo- grad do tromeđe KO Surčin, KO Novi Beograd i KO Zemun, granicom k.p. 1412 KO Zemun polje (uključujući i tu parce- lu), preko autoputa Beograd–Zagreb do kp 936/64 KO Zemun polje, dalje granicom kp KO Zemun polje br. 936/64, 936/23 i 935 (uključujući i te parcele), granicom prema grafičkom prilogu do 32. Nove, 32. Nova, autoputem Beograd– Novi Sad, granicom prema grafičkom prilogu, granicom građe- vinskih parcela uz ulicu Majora Zorana Radosavljevića (uključujući i te parcele), Kralja Milana Zetskog, Steva- na Dubajića, Majora Zorana Radosavljevića do Žarka Ob- reškog, dalje ulicom Majora Zorana Radosavljevića uklju- čujući prvi red građevinskih parcela uz ulicu, granicom prema grafičkom prilogu, granicom kompleksa Rudarskog instituta do obale reke Dunav, obalom reke Dunav (uklju- čujući i određenu površinu akvatorija) do tačke na obali u pravcu ulice Despota Đurđa.

*Plan detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun, zone 1 i 2 („Službeni list grada Beograda”, broj 34/03) i zone 3 i 4 („Sužbeni list grada Beograda”, broj 14/05).

Područje Zemun polja i Surčina

Od autoputa Beograd–Zagreb, granicom k. p. KO Surčin br. 3735/3, 3735/2, 3735/1i 3980 (ne uključujući te parcele), dalje granicom k. p. KO Surčin br. 3755/1, 3982/1, 3985, 3988/1, 3991 (ne uključujući te parcele) do granice KO Sur- čin i KO Novi Beograd, granicom KO Surčin i KO Novi Beograd do tromeđe KO Surčin, KO Novi Beograd i KO Zemun polje, dalje granicom k. p. 1412 KO Zemun polje (ne uključujući tu parcelu), preko autoputa Beograd–Zagreb do k. p. 936/64 KO Zemun polje, dalje granicom k. p. KO Zemun polje br. 936/64, 936/23 i 935 (ne uključujući te parcele),

granicom prema grafičkom prilogu* do autoputa Beograd– Zagreb, autoputem Beograd–Zagreb do granice k.p. 3735/3 KO Surčin.

*Plan detaljne regulacije privredne zone „Autoput” u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu („Službeni list grada Beograda”, broj 61/09).

ČETVRTA ZONA

Područje Palilule

Od raskrsnice Zrenjaninskog puta i ulice Branka Mo- mirova, Branka Momirova, stazom do kanala, kanalom do Zrenjaninskog puta, Zrenjaninskim putem do ulice Brat- stva i jedinstva, dalje Zrenjaninskim putem do ulice Bran- ka Momirova (ne uključujući prvi red parcela uz Zrenja- ninski put u dubini od 40m od regulacione linije puta).

Od raskrsnice Pančevačkog puta i kanala Sebeš, kana- lom Sebeš do staze nasipa na obali Dunava, stazom nasipa do Pančevačkog puta, Pančevačkim putem do raskrsnice sa kanalom Sebeš.

Područje Zvezdare i Voždovca

Od raskrsnice ulica Mihajla Bulgakova i Ljubiše Mi- odragovića, Mihajla Bulgakova, Matice srpske, stazom oko bloka do Igmanske, Igmanska, Stevana Vargaša, Bajdina, Bulevar kralja Aleksandra, Narodnog fronta, Pavla Va- sića, Milana Predića, Milošev kladenac, stazom do Cve- tanove ćuprije, Cvetanova ćuprija, Braće Srnić, Sveto- zara Radojčića, Braće Jerković, stazom do Topole, Topola, Kumodraška, Junska, granicom građevinskih parcela u uli- cama: Vinogradska br. 1-11, Bagremova br. 2-14, Žitna br. 26 i br. 15, Izletnička br. 22 i br. 25 i Kružna br. 15A (ne uključujući te parcele), Kružna, granicom građevinskih parcela u ulicama Stepenička br. 46 i Donja br. 13 i br. 17 (ne uključujući te parcele), dalje Donja, Kukuruzova, Gunjak, Oktobarska, Vojvode Stepe, Topola, Tekeriška, Remetin- ska, Vojvode Stepe, Mitkov kladenac, Nikole Grulovića, Partizanska, Bulevar kralja Aleksandra, Smederevski put, Nine Kirsanove, stazom do Mihajla Bulgakova.

Područje Banjice

Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Baštovanske, Bu- levar oslobođenja, Pavla Labata, Dragana Rodića, Ivanke Muačević, Kalemarska, Vojvode Stepe, Beranska, Bebelova, Bulevarom oslobođenja do Baštovanske.

Područje Rakovice

Od raskrsnice ulica Patrijarha Dimitrija i Vareške, granicom stare pruge, prolazom do Borske, Borska, Miš- ka Kranjca, stazom do granice ekstra zone (manastirska šuma), Patrijarha Dimitrija, granicom industrijskog kompleksa, dalje granicom građevinskih parcela u ulica- ma Hajduk Veljkovo sokače od br. 1-39, Hajduk Veljka od br. 1-23 i Oslobođenja br. 33 i br. 35 (ne uključujući te par- cele), Oslobođenja, Kružni put – Kijevo, Ibarska magis- trala, XI krajiške divizije, Patrijarha Joanikija, Sretena Mladenovića Mike, Vidikovački venac, Bože Jeremića, Susedgradska, preko bloka do Pilota Mihajla Petrovića, Pilota Mihajla Petrovića, Patrijarha Dimitrija do raskrsnice sa Vareškom.

Područje Čukarice

Od granice katastarskih parcela III zone Kružnim pu- tem, Avalska, Radnih akcija, Lole Ribara, Vodovodska, Jo- sipa Debeljaka, Trgovačka, Ibarska magistrala, granicom katastarskih parcela III (ne uključujući te katastarske par- cele), do Kružnog puta.

Područje Novog Beograda i Surčina

Od raskrsnice Vinogradske i Surčinske, Vinogradska, granicom uže zone zaštite vodoizvorišta do obilazni-

ce oko Beograda, obilaznicom, Ignjata Lakočevića, Rad- nička 2, stazom do Radničke, Radnička, Aerodromski put, Vojvođanska, granicom opštine Novi Beograd, granicom prema grafičkom prilogu*, Marka Čelebonovića, Norveš- ka, Grčka, stazom do Nedeljka Gvozdenovića, stazom do Sur- činske, Surčinskom do Vinogradske.

*Plan detaljne regulacije privredne zone „Autoput” u Novom Beogradu, Zemunu i Surčinu („Službeni list grada Beograda”, broj 61/09).

Područje Zemuna

Od raskrsnice železničke pruge i autoputa Beograd – Novi Sad, autoputem Beograd – Novi Sad, granicom prema grafičkom prilogu*, dalje granicom prvog reda građevin- skih parcela uz ulicu Majora Zorana Radosavljevića (ne uključujući te parcele) do Kralja Milana Zetskog, Kralja Milana Zetskog, Stevana Dubajića, Majora Zorana Rado- savljevića do Žarka Obreškog, dalje granicom prvog reda građevinskih parcela uz ulicu Majora Zorana Radosa- vljevića (ne uključujući te parcele) do autoputa Beograd – Novi Sad, autoput Beograd – Novi Sad, preko bloka do Žarka Obreškog, Žarka Obreškog, Dalmatinske zagore, Maksima Brankovića, Vojvođanskih brigada, Save Grki- nića, Jovana Brankovića, Carice Jelene, granicom že- lezničke pruge, 32. Nova, autoput Beograd – Novi Sad do raskrsnice sa železničkom prugom.

*Plan detaljne regulacije privredne zone Gornji Zemun, zone 1 i 2 („Službeni list grada Beograda”, broj 34/03) i zone 3 i 4 („Službeni list grada Beograda”, broj 14/05).

Naselje Obrenovac

Od raskrsnice ulica Miloša Obrenovića i Vojvode Putnika ulicom Vojvode Putnika, Kralja Aleksandra I, Ra- denka Rankovića, Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Save, Aleksandra – Ace Simovića, Prote Mateje Nenadovića, Marka Milanovića, Nemanjina, Fruškogorska, Popa Le- ontija Markovića, Fruškogorska, Kralja Milana, Kneza Sime Markovića, dr. Arčibalda Rajsa, Ljube Nenadovića, Miloša Obrenovića, Belopoljska, stazom pored kanala, kanalom, stazom do Kolubarske, kanalom do ulice Vaša- rište, ulicom Vašarište, Miloša Obrenovića do Vojvo- de Putnika.

Naselje Lazarevac

Od raskrsnice ulice Dimitrija Tucovića i uli- ce Lajkovačka pruga, Lajkovačka pruga, Veljka Vlahovića, Vojvode Mišića, Veljka Vlahovića, Stefana Nemanje, dr. Đorđa Kovačevića, Dušana Vukotića, preko bloka iza parcele u ul. Milana Vukotića br. 40 (uključujući i tu parcelu), dalje prema grafičkom prilogu do Dimitrija Tucovića, Dimitrija Tucovića do raskrsnice sa ulicom Lajkovačka pruga.

Naselje Mladenovac

Od raskrsnice ulica Mome Stevanovića i Slobodana Jovanovića, Slobodana Jovanovića, Kralja Petra I, Vojvo- de Putnika, Živomira Savkovića, Janka Katića, 8. marta, Milosava Vlajića, Nikole Pašića, Kosmajska, Vitomira Bogdanovića Burze, Mome Stevanovića do Slobodana Jova- novića.

PETA ZONA

Opština Palilula

Obuhvata katastarske opštine: Višnjicu (izuzev zemljišta koje je u II i III zoni), Slance, Krnjaču (izu- zev zemljišta koje je u II, III i IV zoni) i Borču (izuzev zemljišta koje je u II i IV zoni).

Opština Zvezdara

Obuhvata katastarske opštine: Veliki Mokri Lug (izu- zev zemljišta koje je u III i IV zoni), Mali Mokri Lug (izu-

zev zemljišta koje je u III i IV zoni) i Mirijevo (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni).

Opština Voždovac

Obuhvata katastarske opštine: Jajince (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni), sverni deo katastarske opštine Rakovica selo od Kružnog puta i železničke pru- ge Beograd–Požarevac, Kumodraž (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni) i severni deo katastarske opštine Beli Potok od železničke pruge Beograd–Požarevac.

Opština Rakovica

Obuhvata katastarske opštine: Staru Rakovicu (izu- zev zemljišta koje je u II, III, IV i ekstra zoni), Kneževac (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni) i Resnik (izuzev zemljišta koje je u IV zoni).

Opština Čukarica
Područje Sremčice
Od raskrsnice Beogradske i Dvoržakove, Dvoržakova,

granicom k.p. 2903 KO Sremčica (uključujući i tu parce- lu), Dvoržakova, Gorička, granicom kompleksa postojećeg kolektivnog stanovanja i kompleksa škole i dečije ustano- ve, dalje stazom oko kompleksa kolektivnog stanovanja do Beogradske, Beogradskom do Dvoržakove.

Peta zona obuhvata i katastarske opštine Ostružnicu (uključujući i određenu površinu akvatorija) i Železnik (izuzev zemljišta koje je u III, IV i ekstra zoni).

Opština Zemun

Obuhvata katastarske opštine Zemun polje (izuzev zemljišta koje je u II, III i IV zoni) i Batajnicu (izuzev zemljišta koje je u III i IV zoni).

Opština Surčin

Obuhvata katastarske opštine Dobanovce (izuzev zemljišta koje je u II zoni) i Surčin (izuzev zemljišta koje je u II, III, IV i ekstra zoni).

Opština Grocka

Obuhvata katastarsku opštinu Kaluđericu.

Opština Obrenovac

Od ukrštanja granice KO Barič sa KO Mala Moštani- ca i Obrenovačkog puta, Obrenovačkim putem do reke Ko- lubare, rekom Kolubarom, granicom KO Belo polje sa KO Mislođin, granicom KO Belo Polje sa KO Veliko Polje, granicom KO Zvečka sa KO Veliko polje, granicom KO Zvečka sa KO Stubline, kanalom Velika bara, granicom KO Urovci sa KO Zvečka, železničkom prugom do grani- ce kompleksa termoelektrane „Nikola Tesla-A”, granicom kompleksa termoelektrane „Nikola Tesla-A”, obalom reke Save (uključujući i određenu površinu akvatorija), grani- com prema grafičkom prilogu* preko kopna do reke Save na suprotnoj strani, obalom reke Save (uključujući i od- govarajuću površinu akvatorija) do granice KO Barič sa KO Mala Moštanica, tom granicom do Obrenovačkog puta (izuzev zemljišta koje pripada IV zoni i zoni specifič- nih namena – kompleks „Prve iskre Barič”).

*Izmene i dopune Plana generalne regulacije za deo na- selja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu („Službeni list grada Beograda”, broj 14/08).

Opština Lazarevac

Obuhvata sledeće ulice: Ibarska magistrala od br. 3-5 i od br. 12-22, Dimitrija Tucovića od ul. M. Lazarevića do Ibarske magistrale, Vojvode Mišića, Lajkovačka pru- ga od br. 2-12, Vladike Nikolaja Velimirovića od br. 2-68 i od br. 1-57, Pečanska, Braće Ribar, Nikole Tesle, Živa- na Paunovića, M. Živanovića, Janka Veselinovića, Prote Mateje, M. Makanjića, Milana Đurovića, Beogradska, Luke Spasojevića, Vuka Karadžića od broja 1 do 17 i od broja 2 do

18, Valandovska od br. 2-8 i od br. 1-11, Mije Aleksića, Bo- židara Todorovića, Koste Racina, Vojvode Stepe, od broja 2 do 40 i od broja 1 do 21, Vidovdanska, Braće Milovano- vić, Rabska, Milene Pavlović-Barili, Šumadijska, Čede Popovića Solunca, Steve Singera, Dragojla Dudića, Mi- lana Rakića, Radoja Domanovića, Milana Predića, Đorđa Živkovića, N. Stanojevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Sve- tozara Markovića, Đure Đakovića, Dr Voje Danilovića, Branka Krsmanovića, Stefana Nemanje od br. 13-23 i od br. 16a -44, Nova Njegoševa, Hajduk Veljka, Njegoševa, Sta- nislava Sremčevića Crnog, Boška Buhe, M. Popovića, Zla- tiborska, Milana Zarića, Tamnavska, Niška, Kozaračka, Savska, Avalska, Stara pruga od br. 2-6, Janka Stajčića od br. 1-31 i od br. 2-50, Branka Radičevića – neparna strana od br. 27 do kraja ulice, Dušana Vukotića – neparna stra- na, ulica M. Lazarevića – od br. 2-82 i broja 67-69, ulica Veljka Vlahovića-neparna strana, ulica Stefana Nemanje od br. 2-44 i od broja 15-23, ulica Dr Đorđa Kovačevića od br. 29-45 i od broja 18-66 (izuzev zemljišta koje pripada IV zoni, a prema grafičkom prilogu).

Opština Mladenovac

Od raskrsnice ulica Kralja Petra I i Slavka Manojlo- vića, Kralja Petra I, Desanke Maksimović, Šarplaninska, Janka Veselinovića, Slavka Manojlovića, Džudžina, pre- ko bloka do Proleterskih brigada, Džudžina, preko bloka do ulice Sestara Marjanović, preko bloka do Nikole Pa- šića, Nikole Pašića, Save Kovačevića, granicom groblja (uključujući i groblje) do Mila Perića, Mila Perića, Bože Damjanovića, Kosmajska, Nikole Pašića, Milosa- va Vlajića, 8. marta, Janka Katića, Živojina Savkovića, Vojvode Putnika, Kralja Petra I, Slobodana Jovanovića, Mome Stevanovića, Kralja Petra I, do Slavka Manojlovića.

Ulicom Kralja Petra I od raskrsnice sa ulicom Slavka Manojlovića do Kozaračke, prvi red građevinskih parcela na levoj i desnoj strani puta u dubini od 40m od regulacije puta.

ŠESTA ZONA

Opština Palilula

Obuhvata katastarske opštine Veliko Selo (uklju- čujući i određenu površinu akvatorija) i Ovču (uklju- čujući i određenu površinu akvatorija).

Opština Zemun

Obuhvata katastarsku opštinu Ugrinovce.

Opština Voždovac

Obuhvata katastarske opštine: Rakovicu selo (izuzev zemljišta koje je u V zoni), Pinosavu i Beli Potok (izuzev zemljišta koje je u V zoni).

Opština Čukarica

Obuhvata katastarske opštine: Umku (uključujući i određenu površinu akvatorija), Veliku Moštanicu, Srem- čicu (izuzev zemljišta koje je u V zoni) i Rušanj.

Opština Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Malu Moštanicu (uključujući i određenu površinu akvatorija), Barič (izu- zev zemljišta koje je obuhvaćeno V i zonom specifičnih namena), Mislođin (izuzev zemljišta koje je obuhvaće- no V i zonom specifičnih namena), Belo polje (izuzev zemljišta koje je u IV i V zoni), Zvečku (izuzev zemljišta koje je u V zoni), Urovce (izuzev zemljišta koje je obuh- vaćeno V i zonom specifičnih namena), Brgulice, Ratare i Krtinsku, uključujući i određenu površinu akvatorija (izuzev zemljišta koje je obuhvaćeno zonom specifičnih namena).

Područje Lazarevca

U obuhvatu su sledeće ulice: Ibarska magistrala južno do puta za Dom u Petki, severno od br. 7-23 (do puta za stoč- nu pijacu), Lajkovačka pruga od br. 14-28 i od br. 1-37, Vla- dike Nikolaja Velimirovića od br. 70 i od br. 59 do ulice Rakića sokak, Rakića sokak, Botanička, Milice Stojadi- nović Srpkinje, Branka Pešića, Slaviše Đorđevića, So- lunska, Zorana Radmilovića, Milovana Glišića, Rudarska, Vojvode Vuka, Braće Jugovića, Radnička, Hadži Ruvimova, Jovice Ivkovića, Milovana Lazarevića od br. 84-146 i od br. 71-127, Vase Čarapića, Šušnjarska, Vojvode Putnika, Bore Stankovića, Filipa Višnjića, Vuka Karadžića od br. 19-155a i od br. 20-162, Marka Oreškovića, P. Antonije- vića-Baše, Save Kovačevića, A. Nedeljkovića, M. Ilića- Čiče, Koste Abraševića, Majora Gavrilovića, Živojina Jezdimirovića, Rudovačka, M. Bojića, Valandovska od br. 10 do kraja i od br. 13 do kraja ulice, Vojislava Ilića, Rat- ka Rankovića, D. Danilovića, Hrastova, Vojvode Stepe od br. 42-100 i od br. 23-115, Topolska, Brestova, Cvijićeva, Marije Bursać, Jelene Ćetković, Bogdana Grujića, Prote Smiljanića, Radovana Dragovića, Franje Kluz, A. Miladi- novića, Malog Radojice, Dušana Radovića, 27. mart, Ribar- ska, Save Sirogojnog, Sonje Marinković, Uzun Mirkova, Us- kočka, J. Jankovića, Breza, Sime Šolaje, Žička, Ravanička, Gračanička, Oplenačka, Kneginje Milice, Jug-Bogdanova, Živojina Žujovića, Venčačka, Branka Ćopića, Nadež- de Petrović, Tanaska Rajića, Mihajla Pupina, Sakuljin- ska, Lipov lad, Pančićeva, Drinke Pavlović, A. Belića, Drenjanski put, 1300 kaplara, Drinska, D. Jerković, Lipo- vačka, Kneza Miloša, Pop Rankova, B. Markovića, P. Jova- novića, Cerska, Ivana Milovanovića od br. 1-21 i od br. 2-20, Višegradska, Ž. Kuzmanovića, L. Grubora, Isidore Sekulić, Andrije Živojinovića, Stanimira Paunovića, Čede Polkiča, Stanoja Glavaša, Bojana Stupice, V. Gligo- rića, Krivajska, Labska, Sitnička, Timočka, Branislava Milutinovića, Stefana Nemanje – od groblja – od br. 25 do kraja i od br. 46 do kraja, Joakima Vujića, Jovana Dučića, Omladinska, Laze Kostića, Svetosavska, Zeočka, Jastreba- čka, Fruškogorska, Majdampečka, Burovska, Studenička, Peštanska, Toplička, Šopićki put – Borska, Deligradska, Đerdapska, Banjalučka, Laze Lazarevića, Rudnička, Me- doševačka, Kosmajska, Cvetovačka, Jagodinska, Sjenička, Kopaonička, Bregalnička, Đurđevdanska, Milunke Savić, Voje Đurovića, Šest avijatičara, Dr P. Čubrovića, Mi- šarska, Marička, Banjička, Divčibarska, Zetska, 4. jula, Petra Kočića, Užička, Marka Miljanova, Ivana Cankara, Romanijska, Ive Andrića, Gavrila Principa, Komska, 7. jula, Ohridska, Starine Novaka, Ibarska, Petra Munjasa, Suvoborska, Prote Čede, ul. Janka Stajčića (od Doma kul- ture) od br. 33-141 i od broja 52 do puta za Novo groblje, naselje Jelav u Baroševcu.

Područje Mladenovca

Ova zona obuhvata zemljište u granicama Generalnog plana Mladenovca 2021. („Službeni list grada Beograda”, broj 9/05) koje nije obuhvaćeno IV i V zonom.

Naselje Barajevo

Prostor obuhvaćen Regulacionim planom Centar Ba- rajevo („Službeni list grada Beograda”, broj 22/98).

Prostor obuhvaćen Detaljnim urbanističkim planom MZ „Gaj”, 1a etapa („Službeni glasnik RS”, broj 4/89) i prostor koji obuhvata realizovano kolektivno stanovanje neposredno uz 1a etapu ovog plana.

Opština Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Grocku (uključujući i određenu površinu akvatorija), Ritopek (uključujući i određenu površinu akvatorija), Boleč, Leštane i Vinču (uključujući i određenu površinu akvatorija).

SEDMA ZONA

Opština Palilula

Obuhvata katastarske opštine Kovilovo (uključujući i određenu površinu akvatorija) i Komarevu humku.

Opština Surčin

Obuhvata katastarske opštine Bečmen i Jakovo (uklju- čujući i određenu površinu akvatorija).

Opština Voždovac

Obuhvata katastarske opštine Ripanj i Zuce.

Opština Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Jasenak, Draževac, Veliko polje, Stubline, Grabovac (izuzev zemljišta koje je obuhvaćeno zonom specifičnih namena), Skelu, uklju- čujući i određenu površinu akvatorija (izuzev zemljišta koje je obuhvaćeno zonom specifičnih namena) i Ušće (izuzev zemljišta koje je obuhvaćeno zonom specifičnih namena).

Opština Lazarevac

Obuhvata katastarske opštine: Šopić (izuzev zemljišta koje je u IV, V, i zoni specifičnih namena), Bu- rovo (izuzev zemljišta koje je u VI i zoni specifičnih namena), Dren (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Luka- vicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Stubicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Šušnjar (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Petku (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Vreoce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Velike Crljene (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Stepojevac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Zeoke (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Medoševac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena) i Cvetovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena).

Opština Mladenovac

Obuhvata katastarske opštine: Rajkovac (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Mladenovac selo (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Granice (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Međulužje (izuzev zemljišta koje je u VI zoni) i Mladenovac varoš (izuzev zemljišta koje je u IV, V i VI zoni).

Opština Barajevo

Obuhvata katastarske opštine: Barajevo (izuzev zemljišta koje je u VI i ekstra zoni), Meljak, Vranić, Baće- vac i Guncate.

Opština Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Vrčin, Zaklopaču, Begaljicu i Brestovik (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Opština Sopot

Obuhvata katastarsku opštinu Sopot. OSMA ZONA

Opština Palilula

Obuhvata katastarske opštine Lepušnicu i Besni Fok (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Opština Surčin

Obuhvata katastarske opštine: Petrovčić, Progar (uključujući i određenu površinu akvatorija) i Boljevce (uključujući i određenu površinu akvatorija).

Opština Obrenovac

Obuhvata katastarske opštine: Orašac, Vukićevicu, Ljubinić, Trstenicu, Piroman, Brović, Poljane, Konatice, Baljevac i Dren (izuzev zemljišta koje je obuhvaćeno zonom specifičnih namena).

Opština Lazarevac

Obuhvata katastarske opštine: Vrbovno, Leskovac, Sokolovo, Junkovac (izuzev zemljišta koje je u zoni spe-

cifičnih namena), Arapovac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Mirosaljce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Strmovo (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Prkosa- vu (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Rudovce (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih na- mena), Male Crljene (izuzev zemljišta koje je u zoni spe- cifičnih namena), Baroševac (izuzev zemljišta koje je u zoni specifičnih namena), Bistricu, Trbušnicu, Kruše- vicu, Brajkovac, Barzilovicu, Dudovicu, Čibutkovicu i Županjac.

Opština Mladenovac

Obuhvata katastarske opštine: Senaju, Šepšin, Vlaš- ku, Dubonu, Veliku Krsnu, Kovačevac (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Rabrovac, Jagnjilo, Markovac, Pružatovac, Veliku Ivanču, Koraćicu (izuzev zemljišta koje je u VI zoni), Malu Vrbicu i Amerić.

Opština Barajevo

Obuhvata katastarske opštine: Boždarevac, Lisović, Veliki Borak, Beljinu, Manić, Rožance, Arnajevo i Šilja- kovac.

Opština Grocka

Obuhvata katastarske opštine: Dražanj, Pudarce, Ka- mendol, Umčare i Živkovac.

Opština Sopot

Obuhvata katastarske opštine: Malu Ivanču, Popović, Mali Požarevac, Đurince, Nemenikuće, Rogaču, Drlupu, Dučinu, Sibnicu, Slatinu, Stojnik, Guberevac, Babe, Par- cane i Ralju.

Zona zaštite zelenila 1

Kalemegdan

Od obale reke Dunav u osovini ulice Tadeuša Ko- šćuška do i ulicom Tadeuša Košćuška, Dunavska, Bu- levar vojvode Bojovića, Tadeuša Košćuška, Pariska, Karađorđeva do osovine Velikih stepenica, osovinom Ve- likih stepenica u produžetku do obale reke Save, obalom reka Save i Dunava ispod Kalemegdana (uključujući i odgo- varajuću površinu akvatorija) do osovine ulice Tadeuša Košćuška.

Topčider i Košutnjak

Od raskrsnice tramvajske pruge i Bulevara vojvode Mi- šića, tramvajskom prugom do granice prema grafičkom prilogu, granicom prema grafičkom prilogu*, Teodora Drajzera, Uroša Predića, Jovana Žujovića, granicom kom- pleksa Garde, Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića, Mihajla Avramovića, Velisava Vulovića, Baja Pivljanina, Milana Blagojevića Španca, preko bloka do železničke pruge, granicom železničke pruge, Pere Velimirovića, Patrijarha Dimitrija, Vrbnička (iza prvog reda građe- vinskih parcela u ul. Vrbnička br. 2-10 i Crnojevića br. 4-8), Crnojevića, Godominska, oko stambenih zgrada do Kne- za Višeslava, Kneza Višeslava, Požeška, Paštrovićeva, tramvajskom prugom do Bulevara vojvode Mišića.

  • Regulacioni plan prostorne celine Dedinje („Služ- beni list grada Beograda”, broj 1/2000)

Banjička šuma

Od raskrsnice Bulevara oslobođenja i Generala Pav- la Jurišića, Bulevar oslobođenja, Crnotravska, Generala Pavla Jurišića do raskrsnice sa Bulevarom oslobođenja.

Park-šuma „Zvezdara”

Ulicom Dragoslava Srejovića od raskrsnice sa Vol- ginom, Oštreljska, ulica Nova 2, granicom parcela br. 2208 i 2209 KO Zvezdara (ne uključujući te parcele), grani-

com parcele 2210 KO Zvezdara (ne uključujući tu parcelu) do Dragoslava Srejovića, Dragoslava Srejovića, pešačkom stazom* do Niševske, Niševska, Astronomska, grani- com zone 3 (ne uključujući tu zonu), Kamenorezačka, iza objekta u Jovanke Radaković br. 31D (uključujući i taj br.), Jovanke Radaković, Branka Popovića, granicom prema grafičkom prilogu, Kordunaška, granicom katastarskih parcela br. 4468 i 4469 KO Zvezdara (ne uključujući te par- cele), granicom prema grafičkom prilogu, Vojvode Sime Popovića, granicom prema grafičkom prilogu, Trnavska, Novice Cerovića, granicom prema grafičkom prilogu, Veljka Dugoševića, granicom građevinskih parcela br. 2272, 2198/3 i 2189 KO Zvezdara (uključujući i te parcele), granicom prema grafičkom prilogu*, Volginom do Dragos- lava Srejovića.

*Nacrt plana detaljne regulacije gradske park-šume „Zvezdara”.

Veliko ratno ostrvo

Obuhvata prostor ostrva uključujući i odgovarajuću po- vršinu akvatorija.

Novi Beograd – blokovi 13, 14 i 15

Od Brankovog mosta Bulevarom Mihajla Pupina, Bule- var Nikole Tesle, ulicom Ušće, Bulevar Mihajla Pupina, prolazom između blokova 12 i 13, dalje preko bloka do Bule- vara Nikole Tesle, Bulevar Nikole Tesle do raskrsnice sa ulicom Aleksinačkih rudara, prolazom pored hotela „Jugo- slavija” u produžetku ulice Aleksinačkih rudara do reke Dunav, obalom reka Dunava i Save (uključujući i određenu površinu akvatorija) do Brankovog mosta.

Područje uže zone zaštite vodoizvorišta za Beograd

Obuhvata prostor poluostrva Ade Ciganlije i Ade Međice, prostor njihovih akvatorija i prostor: od ušća Topčiderske reke u Savu, Topčiderskom rekom do Obreno- vačkog puta, Obrenovački put, Savska magistrala, Lazare- vački drum, Milorada Jovanovića, Vodovodska, Lole Riba- ra, granicom uže zone zaštite vodoizvorišta, granicom KO Veliki Makiš sa KO Železnik, granicom KO Veliki Makiš sa KO Ostružnica do obale reke Save, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do gornjeg špica Ade Ciganlije.

Od Vinogradske ulice, granicom kompleksa za socijal- no stanovanje i sport zapadno od ulice Dr I. Ribara (ne uključujući navedeni kompleks) do reke Save, obalom reke Save (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do granice KO Surčin sa KO Jakovo, granicom KO Surčin sa KO Jakovo, granicom uže zone zaštite vodoizvorišta, Vi- nogradskom do granice kompleksa za socijalno stanovanje i sport zapadno od ulice Dr I. Ribara.

Manastirska šuma

Od raskrsnice ulica Patrijarha Dimitrija i Oslo- bodilaca Rakovice, Patrijarha Dimitrija, granicom KO Stara Rakovica sa KO Resnik, Miljakovačka, Vukasoviće- va, obodom naselja Miljakovac I i II, granicom prema gra- fičkom prilogu*, Patrijarha Dimitrija do Oslobodilaca Rakovice.

*Generalni plan Beograda 2021. („Službeni list grada Beograda”, br. 27/03, 25/05, 34/07 i 63/09).

Zona zaštite zelenila 2

Područje uže zone zaštite vodoizvorišta za naselje Obrenovac

Od reke Save, granicom prema grafičkom prilogu* pre- ko kopna do reke Save na suprotnoj strani, uzvodno rekom Savom (uključujući i odgovarajuću površinu akvatorija) do početne tačke.

*Izmene i dopune Plana generalne regulacije za deo na- selja Zvečka, Rvati, Petlovo brdo i Zabrežje u Obrenovcu („Službeni list grada Beograda” br. 14/08).

Lipovička šuma

Od tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo, granicom KO Barajevo sa KO Velika Moštanica, granicom KO Barajevo sa KO Meljak, dalje granicom katas- tarskih parcela KO Barajevo br. 5150/55, 5150/12, 5150/40, 5150/47, 5150/43, 5150/48, 5150/41, 5150/4, 5150/28, 5150/27, 5150/26, 5150/18, 5150/19, 5150/5, 5150/29, 5150/6, 5150/34, 5150/35, 5150/36, 5150/37, 5150/50, 5150/9 (ne uključujući na- vedene parcele), dalje granicom KO Barajevo sa KO Guncati, granicom k. p 720/1 KO Barajevo (ne uključujući navedenu parcelu), granicom Barajevske reke (k. p. 5069/1 KO Baraje- vo), granicom KO Barajevo sa KO Sremčica do tromeđe KO Sremčica sa KO Velika Moštanica i KO Barajevo.

ZONA SPECIFIČNIH NAMENA

Opština Obrenovac

Kompleks termoelektrane „Nikola Tesla-A” i deponije pepela i šljake, uključujući i određenu površinu akvato- rija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom (delovi KO Urovci i KO Krtinska).

Postojeći i planirani kompleks termoelektrane „Ni- kola Tesla-B” i deponija pepela i šljake (uključujući i određenu površinu akvatorija reke Save u kontaktnoj zoni sa kompleksom), a prema Prostornom planu opštine Obre- novac („Službeni list grada Beograda”, broj 38/07), kao i prostor duž puta od termoelektrane do deponije pepela i šljake obostrano u dubini od 50m od regulacije puta (de- lovi KO Ušće, KO Skela, KO Grabovac i KO Dren).

Kompleks fabrike „Prva iskra – Barič” (delovi KO Ba- rič i KO Mislođin).

Opština Lazarevac

Kompleks obuhvaćen orijentacionom granicom eks- ploatacionog područja prema Prostornom planu područja eksploatacije Kolubarsko-lignitskog basena – „Službeni glasnik RS”, broj 122/08 (KO Sakulja i delovi KO Medoše- vac, KO Cvetovci, KO Rudovci, KO Prkosava, KO Strmo- vo, KO Mali Crljeni, KO Baroševac, KO Mirosaljci, KO Arapovac, KO Zeoke, KO Burovo, KO Šopić, KO Vreoci, KO Stepojevac, KO Veliki Crljeni i KOJunkovac).

NAPOMENE:

  1. U slučaju neslaganja tekstualnog dela i grafičkog priloga, važi grafički prilog.
  2. Popis katastarskih parcela i granice katastarskih opština su urađene na osnovu raspoloživih podloga i or- tofoto snimaka iz 2003. godine i 2007. godine.

Sastavni deo tekstualnog opisa granica zona čini gra- fički prilog u analognom i elektronskom obliku. ”